chevron_right
Monitorul oficial local

ÎNSCRIERI LA CREŞE MIERCUREA-CIUC – anul școlar 2023–2024

Iratkozas Bolcsi 2023 Ro

Pentru anul școlar 2023–2024 sunt disponibile 37 de locuri libere. Înscrierea copiilor la Creșe Miercurea-Ciuc, situată pe str. Mihail Sadoveanu nr. 1 se va desfășura, în perioada 15-20 iunie 2023.

Cererile însoțite de documentele necesare înscrierii se depun la camera nr. 7 alPrimăriei Municipiului Miercurea-Ciuc (P-ța Cetății nr. 1) sau vor fi transmise în format electronic pe adresa de email: cresamiercureaciuc@gmail.com, începând cu data de 15.06.2023 până la 20.06.2023., zilnic, în intervalul orar 8.00–18.00 (luni–joi), respectiv 8.00–17.00 (vineri).

Cererile și actele trimise înainte și după perioada de mai sus nu vor fi luate în considerare.

 

Acte necesare înscrierii copilului în creșă:

1. Cererea de înscriere (formular tipizat).

2. Certificatul de naştere al copilului (original+copie).

3. Actele de identitate ale părinţilor/reprezentanţilor legali ( copie pentru ambii părinți + originalul pentru părintele care depune cererea).

4. Copia Certificatului de naştere al copiilor minori aflați în întreținere (până la nivelul clasei a IV-a a învățământului primar).

5. Copia după certificatul de căsătorie (dacă este cazul).

6. Adeverinţă de la locul de muncă, pentru fiecare dintre părinţi/reprezentanţi legali, cu precizarea programul de lucru pentru ambii părinţi, sau dovada existenţei unei activităţi de tip PFA/S.R.L.

7. Copia Deciziei privind aprobarea acordării dreptului privind indemnizaţia pentru creşterea copilului (după caz).

8. Adeverinţă de reîntoarcere la serviciu, în termen de 30 de zile de la începutul anului şcolar pentru părintele care se află în concediu pentru creșterea copilului (dacă este cazul).

9. Adeverinţă de la facultate, cu menţiunea că este student la zi (dacă este cazul).

10. Copia documentului care dovedeşte că beneficiază de tutelă sau de o măsură de protecţie specială stabilită în condiţiile Legii nr. 272/2004, dacă este cazul.

11. Copia documentului care dovedeşte că este în grija unui singur părinte (familie monoparentală) - Certificat de deces / sentinţă de divorţ, definitivă şi irevocabilă, dacă este cazul.

12. Copia documentului care dovedeşte că ambii părinţi/părintele unic/reprezentantul legal ai/al copilului este pensionar / șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la agenţia pentru ocupare a forţei de muncă / dispune de certificat de handicap.

13. Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor personale (formular tipizat).

 

Acte care se depun obligatoriu la începutul anului școlar pentru copii admiși:

1. Adeverinţă de la medicul de familie cu maximum 5 zile înainte de a începe frecventarea unităţii, în care să se menţioneze ca respectivul copil este sănătos clinic şi apt pentru intrare în creşă.

2. Avizul epidemiologic/dovada de vaccinare, întocmit(ă) conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătăţii, cu privire la intrarea copilului în colectivitate, eliberat(ă) de medicul de familie al copilului cu maximum 5 zile înainte de a începe frecventarea unităţii.

3. Analize medicale: examen faringian şi examen coproparazitologic pentru copil ( vor fi prezentate la data de 1 septembrie a.c., la momentul intrării copilului în creșă).

 

Criterii de departajare:

În cazul în care numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor la creșă se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil conform alin. (2), art. 10 din Metodologia-cadru din 26 mai 2023 de înscriere a copiilor în unităţi de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preşcolar şi/sau antepreşcolar şi în servicii de educaţie timpurie complementare, aprobată prin Ordinul nr. 4319 din 26 mai 2023, după cum urmează:

- se repartizează la început copiii care îndeplinesc cele mai multe dintre criteriile menţionate din metodologie,

- apoi copiii care îndeplinesc patru sau trei dintre criterii,

- în final, copiii care îndeplinesc două sau doar unul dintre criteriile menţionate la alin. (2) din metodologie.

 

Condiţii eliminatorii:

1. Nu se vor lua în calcul cererile părinţilor ( ambii părinţi/părinte unic), care nu au domiciliul/reşedinţa în Municipiul Miercurea-Ciuc.

2. Persoanele care refuză să prezinte toate actele de mai sus, necesare înscrierii în creşă, vor fi respinse.

 

Informații suplimentare pot fi obținute la Primăria Municipiului Miercurea-Ciuc, camera nr. 7 sau la numărul de telefon 0266 316 579.

CERERE pentru înscrierea copilului în creșă

DECLARAȚIE de consimțământ privind prelucrarea datelor personale

Monitorul Oficial Partea I. nr. 482- Inscrierea în crese si gradinite - ORDINUL 4319-2023

Iratkozas Bolcsi 2023 Ro